ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เมื่อ: 01/12/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เมื่อ: 28/11/2564 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เมื่อ: 17/11/2564 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี  เมื่อ: 16/11/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ: 16/11/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อ: 11/11/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com