ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)  เมื่อ: 20/07/2564 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 28/06/2564 โดย: น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ: 22/06/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ชม) 0002/993 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ.1/1) เมื่อ: 21/06/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ชม) 0002/986 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซุกซ้อมแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ: 21/06/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างที่ไดรับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อ: 21/06/2564 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com