รายการประมวลภาพภารกิจทั้งหมด

ลำดับที่
ตัวอย่างภาพ
รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าวโดย
บันทึกเมื่อ
63

ร่วมงานกาชาดฤดูหนาวอำเภอฝาง

นางปรียา อริวรรณา
16/1/2561
62

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

น.ส.กาญจนา พรมเสน
12/1/2561
60

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2560-2561

นางปรียา อริวรรณา
5/1/2561
57

โครงการก้าวคนละก้าว

นายสรรชัย ดาววี
21/12/2560
56

ตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นายสรรชัย ดาววี
23/11/2560
55

โครงการพาน้องหนูสู่โลกกว้าง

น.ส.กาญจนา พรมเสน
18/9/2560
54

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

น.ส.กาญจนา พรมเสน
11/8/2560
53

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

น.ส.กาญจนา พรมเสน
21/7/2560
52

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

น.ส.กาญจนา พรมเสน
7/7/2560
50

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นางปรียา อริวรรณา
13/6/2560
49

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560

นางปรียา อริวรรณา
26/5/2560
48

แจ้งเบอร์โทรติดต่อประสานงาน

นายสรรชัย ดาววี
23/2/2560
47

เชิญชวน เข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นผู้ให้บริการ

นายสรรชัย ดาววี
14/12/2559
46

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559

นางปรียา อริวรรณา
2/12/2559
45

การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี

นางปรียา อริวรรณา
22/11/2559
43

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

นางปรียา อริวรรณา
2/11/2559
42

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นางปรียา อริวรรณา
19/10/2559
38

มอบเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2559

นางปรียา อริวรรณา
4/10/2559
34

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
33

การติดตามประเมินผลและจัดทำสรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของสถบันครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
32

การประชุมสมัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความรุนแรงในครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
31

กิจกรรมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง(กู้ชีพสัญจร)

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
27/9/2559
28

โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
19/9/2559
17

ฝึกประดาน้ำ

นายสรรชัย ดาววี
8/9/2559
13

งานควบคุมป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
6/9/2559
8

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

นางปรียา อริวรรณา
31/8/2559
7

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปีงบประมาณ 2559

นายสรรชัย ดาววี
30/8/2559
4

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

นายสรรชัย ดาววี
23/8/2559
3

ตรวจสอบรุกล้ำน้ำฝาง

นายสรรชัย ดาววี
23/8/2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com