รายการประมวลภาพภารกิจทั้งหมด

ลำดับที่
ตัวอย่างภาพ
รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าวโดย
บันทึกเมื่อ
115

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

นางปรียา อริวรรณา
15/10/2563
114

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2563

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
14/10/2563
113

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
14/10/2563
112

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

นางปรียา อริวรรณา
21/9/2563
111

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
21/9/2563
110

โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นางปรียา อริวรรณา
11/9/2563
109

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
9/9/2563
108

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
9/9/2563
107

กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
28/8/2563
106

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
28/8/2563
105

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
28/8/2563
104

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
26/8/2563
103

กิจกรรมประชุมกู้ชีกู้ภัยสัญจร

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
26/8/2563
102

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
24/8/2563
101

กิจกรรมการเข้าวัด วันธรรมสัญจร

นางปรียา อริวรรณา
20/8/2563
100

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านแม่ข่าจัดกิจกรรม ทำความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย พัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ สุสานบ้านแม่ข่า

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
12/8/2563
99

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
11/8/2563
98

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพการทำขนมไทย

นางปรียา อริวรรณา
11/8/2563
97

กิจกรรมล้างตลาด ปี 2563

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
16/7/2563
96

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ปี 2563

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
16/7/2563
95

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
16/7/2563
94

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
16/7/2563
93

โครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
16/7/2563
92

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2563

นางปรียา อริวรรณา
2/3/2563
91

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

นางปรียา อริวรรณา
17/1/2563
90

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

นางปรียา อริวรรณา
9/1/2563
89

กิจกรรมจิตอาสา

นางปรียา อริวรรณา
9/12/2562
88

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

นางปรียา อริวรรณา
9/12/2562
87

ร่วมกิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2562

นางปรียา อริวรรณา
30/10/2562
86

วันปิยมาหาราช

นางปรียา อริวรรณา
30/10/2562
85

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

นางปรียา อริวรรณา
9/10/2562
80

แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"

นายสรรชัย ดาววี
20/6/2562
79

จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นางปรียา อริวรรณา
24/5/2562
78

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

นางปรียา อริวรรณา
20/3/2562
76

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

นางปรียา อริวรรณา
29/10/2561
75

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางปรียา อริวรรณา
29/10/2561
74

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

นางปรียา อริวรรณา
29/10/2561
73

ร่วมกิจกรรมโครงการ“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นางปรียา อริวรรณา
26/9/2561
72

โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2561 (การอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต วัยรุ่น วัยเรียน สู่ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน)

นางปรียา อริวรรณา
12/9/2561
71

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 “ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

นางปรียา อริวรรณา
31/8/2561
70

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

นางปรียา อริวรรณา
24/8/2561
69

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561

นางปรียา อริวรรณา
9/7/2561
68

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2561

นางปรียา อริวรรณา
27/6/2561
67

จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

นางปรียา อริวรรณา
18/6/2561
66

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ฯลฯ ครั้งที่ 4 / 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561

นางปรียา อริวรรณา
11/4/2561
65

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

นางปรียา อริวรรณา
28/3/2561
64

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

นายสรรชัย ดาววี
19/3/2561
63

ร่วมงานกาชาดฤดูหนาวอำเภอฝาง

นางปรียา อริวรรณา
16/1/2561
60

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2560-2561

นางปรียา อริวรรณา
5/1/2561
57

โครงการก้าวคนละก้าว

นายสรรชัย ดาววี
21/12/2560
56

ตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นายสรรชัย ดาววี
23/11/2560
50

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นางปรียา อริวรรณา
13/6/2560
46

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559

นางปรียา อริวรรณา
2/12/2559
45

การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี

นางปรียา อริวรรณา
22/11/2559
43

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

นางปรียา อริวรรณา
2/11/2559
42

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นางปรียา อริวรรณา
19/10/2559
38

มอบเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2559

นางปรียา อริวรรณา
4/10/2559
34

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
33

การติดตามประเมินผลและจัดทำสรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของสถบันครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
32

การประชุมสมัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความรุนแรงในครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
31

กิจกรรมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง(กู้ชีพสัญจร)

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
27/9/2559
28

โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
19/9/2559
17

ฝึกประดาน้ำ

นายสรรชัย ดาววี
8/9/2559
13

งานควบคุมป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
6/9/2559
8

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

นางปรียา อริวรรณา
31/8/2559
7

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปีงบประมาณ 2559

นายสรรชัย ดาววี
30/8/2559
4

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

นายสรรชัย ดาววี
23/8/2559
3

ตรวจสอบรุกล้ำน้ำฝาง

นายสรรชัย ดาววี
23/8/2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com