รายการระเบียบ/กฏหมายต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
244

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
243

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
242

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
241

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
240

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
238

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
237

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
236

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
231

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
230

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
229

ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 23 พ.ย.2559

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
225

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
224

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
223

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
222

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
219

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
217

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
215

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
214

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
213

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
212

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
211

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับเพิ่มเติม)

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
210

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2557)

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
209

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2556)

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
208

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2556)

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com