บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
54 นายแสวง อินทจักร์

นายแสวง อินทจักร์

พนักงานขับรถขยะ    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
55 นายจรูญ  อุ่นปั๋น

นายจรูญ อุ่นปั๋น

คนงานประจำรถขยะ    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
56 นายไชยยันต์  อินต๊ะ

นายไชยยันต์ อินต๊ะ

คนงานประจำรถขยะ    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
57 นายพชร  ปิงเมือง

นายพชร ปิงเมือง

คนงานประจำรถขยะ    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
59 นายวสุพล  ปะคำ

นายวสุพล ปะคำ

คนงานประจำรถขยะ    081-0000000
   -
5 กันยายน 2559
60 น.ส.กาญจนา  พรมเสน

น.ส.กาญจนา พรมเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    086-4904078
   -
22 มกราคม 2561
63 นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ    -
   -
15 สิงหาคม 2559
67 นางสาวแก้วทิพย์ สืบศักดิ์วงศ์

นางสาวแก้วทิพย์ สืบศักดิ์วงศ์

ครูผู้ดูแลเด็ก    -
   -
15 สิงหาคม 2559
68 นางสาวปภาวรินทร์ โอฤทธิ์

นางสาวปภาวรินทร์ โอฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    093-2191295
   -
8 กันยายน 2559
69 น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ

น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    087-1933677
   mint_tiptawan@hotmail.com
6 กันยายน 2559
70 นางสาวนวรัตน์ สุรินทร์

นางสาวนวรัตน์ สุรินทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก    -
   -
16 กรกฎาคม 2561
71 นางสาวขวัญปวีณ์ พรหมมินทร์

นางสาวขวัญปวีณ์ พรหมมินทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก    -
   -
7 พฤศจิกายน 2559
72 นายแสวง อินทจักร์

นายแสวง อินทจักร์

พนักงานขับรถขยะ    -
   -
15 สิงหาคม 2559
73 นายพชร ปิงเมือง

นายพชร ปิงเมือง

พนักงานประจำรถขยะ    -
   -
15 สิงหาคม 2559
74 นายไชยยันต์ อินต๊ะ

นายไชยยันต์ อินต๊ะ

พนักงานประจำรถขยะ    -
   -
15 สิงหาคม 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com