บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
96 นายกรกช วงศ์เตจ๊ะ

นายกรกช วงศ์เตจ๊ะ

คนงานเก็บขยะมูลฝอย    -
   -
16 กรกฎาคม 2561
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com