บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
96 นายกรกช วงศ์เตจ๊ะ

นายกรกช วงศ์เตจ๊ะ

คนงานเก็บขยะมูลฝอย    -
   -
16 กรกฎาคม 2561
97 นายศตวรรษ  วุฒิลักษณ์

นายศตวรรษ วุฒิลักษณ์

พนักงานกู้ชีพ    -
   -
8 พฤศจิกายน 2561
98 นายณรงค์  วงค์คำ

นายณรงค์ วงค์คำ

พนักงานกู้ชีพ    -
   -
8 พฤศจิกายน 2561
99 นายสิงห์คำ  มูลกัน

นายสิงห์คำ มูลกัน

พนักงานกู้ชีพ    -
   -
8 พฤศจิกายน 2561
100 นายเอกเพชร  โพธาธรรม

นายเอกเพชร โพธาธรรม

พนักงานกู้ชีพ    -
   -
8 พฤศจิกายน 2561
101 นายคณาธิป  สักใหญ่

นายคณาธิป สักใหญ่

พนักงานกู้ชีพ    -
   -
8 พฤศจิกายน 2561
102 น.ส.ชไมพร  เตชะวงค์

น.ส.ชไมพร เตชะวงค์

พนักงานกู้ชีพ    -
   -
8 พฤศจิกายน 2561
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com