ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
31

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
32

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเผแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
33

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงมีกันยายน พ.ศ. 2564)

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
34

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
35

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/09/2564 - 01/09/2564 นางพนิตดา คำไสย
36

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านแมข่า (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ไฟล์แนบ 1

02/08/2564 - 02/08/2564 นางพนิตดา คำไสย
37

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

02/08/2564 - 02/08/2564 นางพนิตดา คำไสย
38

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/07/2564 - 01/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
39

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/06/2564 - 01/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
40

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2564 - 11/07/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
41

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2564 - 11/07/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
42

สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2564 - 11/07/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
43

สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2564 - 11/07/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
44

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

24/06/2564 - 24/06/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
45

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/06/2564 - 08/06/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com