รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงดำเนินการออกพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่ 3 ทั้งหมด 6 ชุมชนพร้อมกัน ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com