รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้รวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชนไปส่งกำจัด ณ อบจ.เชียงใหม่ เขตฝาง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com