รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 20 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และรู้วิธีฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com