รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ วัดอุดมมงคล เพื่อดูแลและเอาใจใส่ผู้สูงอายุสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในวัยชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เป็นการพัฒนาคุณภาพชิวิตที่ดี มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com