รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดทำโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป เพื่อให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และสนับสนุน และบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายเทียนพรรษาจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดศรีบัวเงิน วัดอุดมมงคล และวัดหาดสำราญ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กาญจนา พรมเสน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com