รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จะดำเนินการจัดตั้งตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย) ....... เริ่มจำหน่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป.......

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายสรรชัย ดาววี


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com