รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 4.เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กาญจนา พรมเสน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com