รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2.เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 4.เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กาญจนา พรมเสน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com