รายการประมวลภาพภารกิจทั้งหมด

ลำดับที่
ตัวอย่างภาพ
รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าวโดย
บันทึกเมื่อ
357

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

นางณัฐชา คำปวน
11/6/2567
356

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

นางณัฐชา คำปวน
11/6/2567
355

การล้างตลาดประจำปี 2566

นายนฤพงษ์ ซาวพา
11/6/2567
354

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

นางณัฐชา คำปวน
11/6/2567
351

การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
4/6/2567
349

โครงการป้องกันและแก้ไขมลภาวะทางอากาศ ประจำปี 2567

นางณัฐชา คำปวน
2/4/2567
348

โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

นางณัฐชา คำปวน
8/3/2567
346

ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน Re X-ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
14/2/2567
345

การประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 พร้อมมอบนโยบายนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ Dos & Don ts

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
13/2/2567
343

ประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) และการมอบเกียรติบัตรตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 จากคณะคุณภาพชีวิตอำเภอฝาง (พชอ.ฝาง)

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
18/1/2567
342

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
18/1/2567
341

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
6/12/2566
340

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสารักษ์โลก ร่วมพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
6/12/2566
339

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
6/12/2566
338

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
24/10/2566
337

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
24/10/2566
336

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
16/10/2566
335

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าและร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
3/10/2566
334

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
3/10/2566
332

การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
26/9/2566
330

ประชุม Zoom เรื่อง การประชุมคณกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
8/9/2566
329

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นางปรียา อริวรรณา
4/9/2566
328

โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดทำดอกไม้

นางปรียา อริวรรณา
4/9/2566
327

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
1/9/2566
326

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
1/9/2566
325

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
22/8/2566
324

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
18/8/2566
323

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และสนุกไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
18/8/2566
322

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (การประดิษฐ์ชิ้นงาน บ้านแสนสุข) หน่วยการเรียนรู้ บ้านแสนสุข

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
17/8/2566
321

คณะกรรมการนิเทศภายใน ได้เข้านิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
11/8/2566
320

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
11/8/2566
319

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรม วันดินโลก การปลูผักรักษ์โลก

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
3/8/2566
318

ร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
2/8/2566
317

ร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษ์โลกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา
2/8/2566
316

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

นางณัฐชา คำปวน
27/7/2566
315

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายกู้ชีพฝาง (Emergency Medical Services Rally : EMS Rally)

นางสาวศศิประภา สุภาพ
19/7/2566
314

การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวกนกวรรณ โปธา
18/7/2566
313

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาวกนกวรรณ โปธา
18/7/2566
312

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
7/7/2566
311

อบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสRSV และไวรัสอุบัติใหม่ ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
7/7/2566
310

เยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะนำการระวัดระวังการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
6/7/2566
309

อบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสRSV และไวรัสอุบัติใหม่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
6/7/2566
308

เปลี่ยนขยะวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหมัก (กองปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และผักตบชวา)

นางสาวศศิประภา สุภาพ
25/6/2566
307

โครงการหนูน้อยต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
23/6/2566
306

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
22/6/2566
305

เก็บกิ่งไม้ตามซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาวศศิประภา สุภาพ
19/6/2566
304

ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณป่าช้าบ้านแม่ข่า

นางสาวศศิประภา สุภาพ
19/6/2566
302

ฝืกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางปรียา อริวรรณา
16/6/2566
301

โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นางปรียา อริวรรณา
16/6/2566
300

พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี พ.ศ.2566

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
15/6/2566
299

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวศศิประภา สุภาพ
13/6/2566
298

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวศศิประภา สุภาพ
13/6/2566
297

การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวศศิประภา สุภาพ
13/6/2566
296

โครงการสร้างลาน คสล โรงเรียนอนุบาลทต.บ้านแม่ข่า

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
13/6/2566
295

การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นางณัฐชา คำปวน
9/6/2566
294

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

นางณัฐชา คำปวน
9/6/2566
293

โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

นางณัฐชา คำปวน
2/6/2566
292

กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ
31/5/2566
291

มอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
15/5/2566
290

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางปรียา อริวรรณา
28/4/2566
289

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

นางปรียา อริวรรณา
28/4/2566
288

การประชุมคณะกรรมการฯ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาวกนกวรรณ โปธา
24/4/2566
286

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางปรียา อริวรรณา
28/3/2566
285

พ่นละอองน้ำ

นางปรียา อริวรรณา
28/3/2566
284

วันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

นางปรียา อริวรรณา
28/3/2566
283

พ่นละอองฝอย และพรมถนนป้องกันฝุ่นละอองในเขตเทศบาล

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2565
282

ล้างรางระบายน้ำ ซอย6

นางปรียา อริวรรณา
28/9/2565
281

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
22/9/2565
280

ซ่อมแซมถนนเทศบาล ซอย 9

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
19/9/2565
278

ล้างถนนในเขตเทศบาล

นางปรียา อริวรรณา
15/9/2565
277

โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นางปรียา อริวรรณา
29/8/2565
276

ร่วมบูรณาการซ้อมแผนป้องกันเกิดอบัติเหตุ

นางปรียา อริวรรณา
19/8/2565
274

ล้างถนนในเขตเทศบาล

นางปรียา อริวรรณา
16/8/2565
273

ร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้

นางปรียา อริวรรณา
15/8/2565
272

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาล้างถนน

นางปรียา อริวรรณา
15/8/2565
271

ออกสำรวจน้ำท่วมขังบ้านสบข่า

นางปรียา อริวรรณา
15/8/2565
270

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 ว

นางปรียา อริวรรณา
15/8/2565
269

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล

นางปรียา อริวรรณา
15/8/2565
268

กิจกรรมพัฒนาป่าช้า บ้านสบข่า หมู่ที่ 1

นางปรียา อริวรรณา
11/8/2565
267

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู้ 90 ล้านต้น

นางปรียา อริวรรณา
11/8/2565
266

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นางปรียา อริวรรณา
10/8/2565
265

ผลการประเมิน ITA

นางสาวกนกวรรณ โปธา
8/8/2565
264

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

นางปรียา อริวรรณา
3/8/2565
263

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นางปรียา อริวรรณา
2/8/2565
262

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร

นางปรียา อริวรรณา
2/8/2565
261

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

นางปรียา อริวรรณา
2/8/2565
260

กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน พ.ศ.2565

นางณัฐชา คำปวน
2/8/2565
259

วันอนามัยสิ่งเเวดล้อมไทย ปี2565

นางสาวศศิประภา สุภาพ
21/7/2565
258

โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

นางณัฐชา คำปวน
20/7/2565
257

ล้างทำความสะอาดตลาดสด

นางณัฐชา คำปวน
6/7/2565
256

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
1/7/2565
255

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นางปรียา อริวรรณา
15/6/2565
241

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2564

นางณัฐชา คำปวน
13/6/2565
240

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

นางณัฐชา คำปวน
10/6/2565
239

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

นางณัฐชา คำปวน
10/6/2565
238

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

นางณัฐชา คำปวน
10/6/2565
237

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

นางณัฐชา คำปวน
10/6/2565
236

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

นางณัฐชา คำปวน
10/6/2565
235

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

นางณัฐชา คำปวน
10/6/2565
234

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

นางณัฐชา คำปวน
8/6/2565
232

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางปรียา อริวรรณา
8/6/2565
231

ออกติดตามข้อมูลความยากจน ม.5 บ้านแม่ข่า

นางปรียา อริวรรณา
24/5/2565
230

ล้างถนนในเขตเทศบาล

นางปรียา อริวรรณา
24/5/2565
229

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล

นางปรียา อริวรรณา
24/5/2565
228

ออกติดตามข้อมูลความยากจน ม.1 สบข่า

นางปรียา อริวรรณา
24/5/2565
227

ประชุมการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน

นางปรียา อริวรรณา
23/5/2565
226

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาวกนกวรรณ โปธา
19/5/2565
225

โครงการอบรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการคนพิการ การบริการสาธารณสุข การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
6/5/2565
224

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า

นางปรียา อริวรรณา
6/5/2565
219

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

นางสาวกนกวรรณ โปธา
26/4/2565
218

วันเทศบาล ประจำปี 2565

นางปรียา อริวรรณา
25/4/2565
217

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

นางปรียา อริวรรณา
11/4/2565
216

การประชาคม จัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม้ข่า

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
215

ศูนย์บูรณาการร่วมฯ บริการฉีดวัคซีน

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
214

จัดเก็บขยะติดเช้ือ

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
213

แขวงการทางเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
212

ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกำจัดขยะต้นทาง และการรักษาสิ่งแวดล้อม

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
211

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ เตรียมการศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ อำเภอฝาง

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
210

ติดตั้งป้ายเตือนฯ ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
209

เตรียมดำเนินการโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
208

ออกตรวจตลาดวันอาทิตย์ สบข่า ตามมาตรการโควิด -19

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
207

คณะกรรมการฯโควิดระดับตำบลแม่ข่า ออกตรวจสอบ ตลาดวันอาทิตย์ สบข่า ตามมาตรการโควิด -19 เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ หลังจากที่ได้ปิดมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
10/4/2565
204

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 5 พ.ย.64

นางปรียา อริวรรณา
7/4/2565
202

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่ 1/2565

นางสาวกนกวรรณ โปธา
7/4/2565
201

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน 15ต.ค.64

นางปรียา อริวรรณา
7/4/2565
200

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาวกนกวรรณ โปธา
7/4/2565
199

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา

นางปรียา อริวรรณา
7/4/2565
198

ประชุมพนักงานเทศบาล

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
7/4/2565
197

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางปรียา อริวรรณา
7/4/2565
196

ประชุมพนักงานเทศบาล ฯ และการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารรพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
7/4/2565
195

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

นางสาวกนกวรรณ โปธา
7/4/2565
194

โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน

นางสาวกนกวรรณ โปธา
7/4/2565
193

การประชุม เรื่อง การปรับโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม่ข่า

นางสาวกนกวรรณ โปธา
7/4/2565
191

นำแท้งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคแต่ละจุดให้กับประชาชน

นางปรียา อริวรรณา
29/3/2565
189

ปล่อยน้ำประปาเสีย

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
18/3/2565
188

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
18/3/2565
187

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

นางปรียา อริวรรณา
18/3/2565
186

สำรวจลำเหมืองสาธารณะ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
15/3/2565
184

ขุดลอกรางระบายน้ำ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
7/3/2565
182

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
4/3/2565
181

ล้างถนนปากทางอ่าง

นางปรียา อริวรรณา
3/3/2565
180

ออกพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน

นางปรียา อริวรรณา
28/2/2565
175

ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
174

ซ่อมแซมกล่องกระชุ บ้านสบข่า

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
173

ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
172

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
171

ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
170

ติดตั้งประตูน้ำ

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
169

ซ่อมแซมประปา

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
168

ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 12/1

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์
25/2/2565
162

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นางปรียา อริวรรณา
6/1/2565
157

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

นางปรียา อริวรรณา
5/11/2564
156

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นางปรียา อริวรรณา
23/10/2564
133

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
6/9/2564
123

แจกถุงยังชีพ

นางปรียา อริวรรณา
2/7/2564
122

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

นางปรียา อริวรรณา
24/6/2564
121

การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

นางปรียา อริวรรณา
11/6/2564
120

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) "การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทฯศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า"

นางปรียา อริวรรณา
7/4/2564
118

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นางปรียา อริวรรณา
8/12/2563
117

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นางปรียา อริวรรณา
8/12/2563
116

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นางปรียา อริวรรณา
4/12/2563
115

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

นางปรียา อริวรรณา
15/10/2563
112

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

นางปรียา อริวรรณา
21/9/2563
111

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
21/9/2563
110

โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นางปรียา อริวรรณา
11/9/2563
101

กิจกรรมการเข้าวัด วันธรรมสัญจร

นางปรียา อริวรรณา
20/8/2563
98

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพการทำขนมไทย

นางปรียา อริวรรณา
11/8/2563
92

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2563

นางปรียา อริวรรณา
2/3/2563
91

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

นางปรียา อริวรรณา
17/1/2563
90

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

นางปรียา อริวรรณา
9/1/2563
89

กิจกรรมจิตอาสา

นางปรียา อริวรรณา
9/12/2562
88

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

นางปรียา อริวรรณา
9/12/2562
87

ร่วมกิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2562

นางปรียา อริวรรณา
30/10/2562
86

วันปิยมาหาราช

นางปรียา อริวรรณา
30/10/2562
85

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

นางปรียา อริวรรณา
9/10/2562
79

จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นางปรียา อริวรรณา
24/5/2562
78

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

นางปรียา อริวรรณา
20/3/2562
76

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

นางปรียา อริวรรณา
29/10/2561
75

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางปรียา อริวรรณา
29/10/2561
74

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

นางปรียา อริวรรณา
29/10/2561
73

ร่วมกิจกรรมโครงการ“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นางปรียา อริวรรณา
26/9/2561
72

โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2561 (การอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต วัยรุ่น วัยเรียน สู่ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน)

นางปรียา อริวรรณา
12/9/2561
71

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 “ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

นางปรียา อริวรรณา
31/8/2561
70

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

นางปรียา อริวรรณา
24/8/2561
69

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561

นางปรียา อริวรรณา
9/7/2561
68

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2561

นางปรียา อริวรรณา
27/6/2561
67

จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

นางปรียา อริวรรณา
18/6/2561
66

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ฯลฯ ครั้งที่ 4 / 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561

นางปรียา อริวรรณา
11/4/2561
65

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

นางปรียา อริวรรณา
28/3/2561
63

ร่วมงานกาชาดฤดูหนาวอำเภอฝาง

นางปรียา อริวรรณา
16/1/2561
60

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2560-2561

นางปรียา อริวรรณา
5/1/2561
50

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นางปรียา อริวรรณา
13/6/2560
46

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559

นางปรียา อริวรรณา
2/12/2559
45

การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี

นางปรียา อริวรรณา
22/11/2559
43

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

นางปรียา อริวรรณา
2/11/2559
42

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นางปรียา อริวรรณา
19/10/2559
38

มอบเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2559

นางปรียา อริวรรณา
4/10/2559
34

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
33

การติดตามประเมินผลและจัดทำสรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของสถบันครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
32

การประชุมสมัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความรุนแรงในครอบครัว

นางปรียา อริวรรณา
30/9/2559
8

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

นางปรียา อริวรรณา
31/8/2559
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com