รายการระเบียบ/กฏหมายต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

01 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
524

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทํางานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

07 กันยายน 2566 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
523

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

07 กันยายน 2566 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
522

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

18 กรกฎาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
505

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

27 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
504

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

27 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
503

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

27 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
477

คู่มือเลือกตั้ง 66

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
476

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
475

พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
474

พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
473

พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการะทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
471

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
470

กฏหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัตและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
463

แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

22 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
462

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

22 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
457

พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
456

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR)

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
455

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
454

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
453

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
452

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
408

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
407

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
404

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติ ทต.บ้านแม่ข่า จำนวน 2 เรื่อง

18 กรกฎาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com