รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้รับผลคะแนนการประเมิน 85.72 คะแนน ระดับ ผ่าน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวแพรพลอย ต่างใจ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com