วิสัยทัศน์/พันธกิจ ทต.บ้านแม่ข่า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


- มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
- ปรับปรุงระบบประปา โดยให้มีการบริการน้ำประปาที่สะอาดสามารถบริโภคได้ และขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
- พัฒนาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายบังคับจราจร
- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


- สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่ม และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จัดตั้งตลาดชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำจำหน่ายสินค้า ละผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการใช้และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน


- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ลดปริมาณขยะในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาหมอกควัน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง
- ติดตามดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้มีการบำบัดน้ำเสีย ให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ส่งแสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


- ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
- ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน


- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา อย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับบริการด้าน สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่ารักษา รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ อสม.
- สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แก่ชุมชนทุกวัย โดยจัดตั้ง ศูนย์ออกกำลังกาย (ศูนย์ฟิตเนต) และสร้างสระว่ายน้ำ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้ชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานทุกด้าน
- สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกระบบแก่ชุมชน
- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ให้มีความพร้อม ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน
- จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย


- พัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


- บริหารงานเทศบาลโดยจะยึด หลักหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
- พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ในการให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารจัดการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com