ยื่อนแบบ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางคณะผู้บริหารจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต่อไป ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ

คำแนะนำการร้องทุกข์ - ร้องเรียน

**หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครับถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com