บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายพิภพ จันทรา

นายพิภพ จันทรา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า    0810244267
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
2 นายธรณ์ธันย์ สมุทร์หอม

นายธรณ์ธันย์ สมุทร์หอม

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า    0861791759
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
3 นายบุญเลิศ ศรีจันตา

นายบุญเลิศ ศรีจันตา

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า    0810267380
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
4 นายณัฐวัตน์ กันทะทิพย์

นายณัฐวัตน์ กันทะทิพย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี    0961142098
   -
4 เมษายน 2567
5 นายสิงห์ทอง ไชยวุธ

นายสิงห์ทอง ไชยวุธ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    0857223929
   -
18 พฤษภาคม 2564
6 สิบตรีเจริญ ชมภูพลอย

สิบตรีเจริญ ชมภูพลอย

ประธานสภาเทศบาล    0871746771
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
7 นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

นางสาวผ่องนภา หน่อคำ

รองประธานสภาเทศบาล    0642987492
   -
18 พฤษภาคม 2564
18 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า    0903201819
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
19 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    0903201819
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
21 นางณัฐสินี ศรีจันตา

นางณัฐสินี ศรีจันตา

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน    089-5557960
   -
31 สิงหาคม 2559
26 นายสมจิตร เขียวตั๋น

นายสมจิตร เขียวตั๋น

พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ) (ลูกจ้างประจำ)    0882583156
   -
6 กุมภาพันธ์ 2567
30 นายนิกร  โพธา

นายนิกร โพธา

จ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    081-0000000
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
31 นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

นายสมศักดิ์ ถนอมมัน

พนักงานขับรถดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)    081-0000000
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
32 นายชลอ ใจจุ้ม

นายชลอ ใจจุ้ม

จ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    081-0000000
   -
25 กุมภาพันธ์ 2565
33 นางปรียา  อริวรรณา

นางปรียา อริวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    080-1273319
   -
17 มีนาคม 2566
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com