รายการคู่มือประชาชน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
630

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติตดั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

12 มิถุนายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
566

คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วง (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่

31 มกราคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
526

คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

15 กันยายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
485

คู่มือแนวทางการการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
430

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
429

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
428

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
427

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
426

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
425

คู่มือบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
424

คูมือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
423

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
336

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

25 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
332

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

23 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
331

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

23 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
330

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

23 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
329

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

23 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
327

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

23 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
326

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
325

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

23 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
323

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

23 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
322

คู่มือการปฎิบัติงาน ITA

23 มีนาคม 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
53

คู่มือบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (รวมทั้งหมด)

26 ตุลาคม 2561
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com