รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา13.30 น ได้มีการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าและร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 , แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com