รายการงานจัดเก็บรายได้

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
468

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

25 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
465

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปี 2566

24 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
464

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

22 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
460

ประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

21 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
459

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

21 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
458

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

21 มีนาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
419

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566

24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
418

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
417

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
416

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
270

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
269

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
268

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
267

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
266

จดหมายข่าว ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ค่าน้ำประปา

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
184

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2

04 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
183

ราคาประเมินทุนทรพัย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ชุด 2 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

04 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
182

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

29 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
181

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

29 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
180

ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ได้ปรับปรุงแก้ไข โดยประกาศใช้ เทศบัญญัติตำบลบ้านแม่ข่าว่าด้วย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
178

สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
174

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
172

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
153

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องประชาสัมพันธ์ให้มาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

20 มกราคม 2564 นางสาวจันทร์เพ็ญ ลบทอง
150

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564

28 ธันวาคม 2563 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com