รายการงานจัดเก็บรายได้

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
419

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566

24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
418

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
417

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
416

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
270

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
269

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
268

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
267

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
266

จดหมายข่าว ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ค่าน้ำประปา

01 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
184

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2

04 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
183

ราคาประเมินทุนทรพัย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ชุด 2 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

04 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
182

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

29 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
181

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

29 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
180

ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ได้ปรับปรุงแก้ไข โดยประกาศใช้ เทศบัญญัติตำบลบ้านแม่ข่าว่าด้วย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
178

สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
174

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
172

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
153

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องประชาสัมพันธ์ให้มาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

20 มกราคม 2564 นางสาวจันทร์เพ็ญ ลบทอง
150

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564

28 ธันวาคม 2563 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
149

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

28 ธันวาคม 2563 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
148

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

18 ธันวาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ลบทอง
145

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
83

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

14 มกราคม 2563 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
82

ภาษีท้องถิ่น สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

18 ธันวาคม 2562 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
69

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564

01 พฤศจิกายน 2561 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com