รายการงานจัดเก็บรายได้

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
153

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องประชาสัมพันธ์ให้มาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

20 มกราคม 2564 น.ส.จันทร์เพ็ญ ลบทอง
150

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564

28 ธันวาคม 2563 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
149

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

28 ธันวาคม 2563 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
148

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

18 ธันวาคม 2563 น.ส.จันทร์เพ็ญ ลบทอง
145

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2563 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
83

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

14 มกราคม 2563 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
82

ภาษีท้องถิ่น สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

18 ธันวาคม 2562 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
69

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564

01 พฤศจิกายน 2561 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
37

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

08 ธันวาคม 2560 น.ส.กัลยา อินต๊ะ
18

ระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษี

06 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com