รายการแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
549

ตัวอย่างการกรอกแบบทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล)

19 ตุลาคม 2566 นางสาวกัลยา อินต๊ะ
291

หนังสือส่งตัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565
290

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565
289

คำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ บค.19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565
288

คำร้องทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

08 มีนาคม 2565
272

ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

07 มีนาคม 2565
265

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
264

ใบรับแจ้งการเกิด

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
263

คำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้่าน

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
261

ใบรับการแจ้งการตาย

25 กุมภาพันธ์ 2565 นางปรียา อริวรรณา
250

แบบคำขอรับใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต

24 กุมภาพันธ์ 2565
249

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต

24 กุมภาพันธ์ 2565
248

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

24 กุมภาพันธ์ 2565
247

แบบคำขอรับใบอนุญาต ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

24 กุมภาพันธ์ 2565
221

คำร้องขออนุญาตการต่างๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565
220

คำขอต่ออายุใบอนุญาต เพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565
218

แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565
216

แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2565
207

คำขออนุญาตการต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2565
206

คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2565
205

คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2565
45

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

16 พฤษภาคม 2561
44

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

16 พฤษภาคม 2561
43

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

16 พฤษภาคม 2561
42

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

16 พฤษภาคม 2561
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com