รายการแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
26

ภ.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมิน

20 ธันวาคม 2559 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
25

แบบ ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

20 ธันวาคม 2559 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
23

แบบบริการข้อมูลธุรกิจ

20 ธันวาคม 2559 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
22

แบบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์

20 ธันวาคม 2559 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
8

ขออนุญาตก่อสร้าง

02 กันยายน 2559
7

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

02 กันยายน 2559 น.ส.พนิตดา ปัญญาศรี
6

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา20.1

25 สิงหาคม 2559 นายสรรชัย ดาววี
5

แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

24 สิงหาคม 2559 นายสรรชัย ดาววี
4

การขอเลขที่บ้าน

24 สิงหาคม 2559 นายสรรชัย ดาววี
3

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

24 สิงหาคม 2559 นายสรรชัย ดาววี
2

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

24 สิงหาคม 2559 นายสรรชัย ดาววี
1

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

24 สิงหาคม 2559 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com