รายการแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
45

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

16 พฤษภาคม 2561
44

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

16 พฤษภาคม 2561
43

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

16 พฤษภาคม 2561
42

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

16 พฤษภาคม 2561
41

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16 พฤษภาคม 2561
26

ภ.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมิน

20 ธันวาคม 2559 นางพนิตดา คำไสย
25

แบบ ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

20 ธันวาคม 2559 นางพนิตดา คำไสย
23

แบบบริการข้อมูลธุรกิจ

20 ธันวาคม 2559 นางพนิตดา คำไสย
22

แบบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์

20 ธันวาคม 2559 นางพนิตดา คำไสย
8

ขออนุญาตก่อสร้าง

02 กันยายน 2559
7

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

02 กันยายน 2559 นางพนิตดา คำไสย
6

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา20.1

25 สิงหาคม 2559
5

แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

24 สิงหาคม 2559
4

การขอเลขที่บ้าน

24 สิงหาคม 2559
3

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

24 สิงหาคม 2559
2

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

24 สิงหาคม 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com