บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ติดต่อ
ปรับปรุงเมื่อ
1 -

-

นายกเทศมนตรี    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
2 -

-

รองนายกเทศมนตรี    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
3 -

-

รองนายกเทศมนตรี    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
4 -

-

เลขานุการนายกเทศมนตรี    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
5 -

-

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
6 -

-

ประธานสภาเทศบาล    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
7 -

-

รองประธานสภาเทศบาล    -
   -
3 กุมภาพันธ์ 2564
18 นางกิตติกานต์  เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล    -
   -
8 ตุลาคม 2562
19 นางกิตติกานต์  เกตุมาลา

นางกิตติกานต์ เกตุมาลา

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    0903201819
   -
8 ตุลาคม 2562
20 นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    081-0000000
   -
31 สิงหาคม 2559
21 นางณัฐสินี  ศรีจันตา

นางณัฐสินี ศรีจันตา

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน    089-5557960
   -
31 สิงหาคม 2559
25 นายวันชัย   นันต์ตา

นายวันชัย นันต์ตา

พนักงานขับรถดับเพลิง    084-4584341
   -
31 สิงหาคม 2559
26 นายสมจิตร  เขียวตั๋น

นายสมจิตร เขียวตั๋น

พนักงานขับรถ    086-1161507
   -
31 สิงหาคม 2559
27 นางนันทนา   ฤทธิเรืองเดช

นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    084-3707393
   -
15 มิถุนายน 2560
30 นายนิกร   โพธา

นายนิกร โพธา

พนักงานดับเพลิง    081-0000000
   -
15 สิงหาคม 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com