รายการรายงานผลปฏิบัติงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
502

รายงานข้อมูลสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

26 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
501

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
498

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

19 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
497

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

19 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
494

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

19 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
493

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน

10 เมษายน 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
490

ขอชี้แจงการติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

31 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
488

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2565

30 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
487

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

30 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
484

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ภายใต้การบริหารงานของ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า และคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
483

การติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
469

การติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
467

รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนายกระดับผลการประเมินและความโปร่งใสขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

24 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
466

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดแห่งผลประโยชน์

24 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
451

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
450

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
449

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
448

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
447

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
446

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
445

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
444

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
443

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
442

รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
441

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรรของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com