รายการรายงานผลปฏิบัติงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
632

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบมาฯ 2566

12 มิถุนายน 2567 นางณัฐชา คำปวน
631

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลตนเองด้วยสมุนไพรลูกประดบแช่มือแช่เท้า หมู่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิถุนายน 2567 นางณัฐชา คำปวน
628

โครงกาอบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิถุนายน 2567 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
627

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือออก หมู่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิถุนายน 2567 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
626

โรงการอบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือออก หมู่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิถุนายน 2567 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
625

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสฝีดาษลิงและโรคระบาดอุบัติใหม่

12 มิถุนายน 2567 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
624

รายงานผลการรักซื้อธนาคารขยะ ประจำปี 2567

11 มิถุนายน 2567 นางณัฐชา คำปวน
619

รายงานผลการตรวจสอบตลาด ประจำปี 2566

11 มิถุนายน 2567 นางณัฐชา คำปวน
612

รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดปีงบประมาณ พ.ศ.2567

04 มิถุนายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
609

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

05 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
607

ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

05 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
606

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

05 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
605

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

04 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
601

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

02 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
600

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

01 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
599

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

01 เมษายน 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
596

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

27 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
595

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

27 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
594

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

27 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
576

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

13 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
575

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 มีนาคม 2567 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
569

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

06 มีนาคม 2567 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
567

รายงานผลการขอรับความช่วยเหลือในการนำส่งผู้ป่วย เดือน ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567

07 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัฐชา คำปวน
563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

26 ธันวาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
561

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com