รายการรายงานผลปฏิบัติงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
567

รายงานผลการขอรับความช่วยเหลือในการนำส่งผู้ป่วย เดือน ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567

07 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัฐชา คำปวน
563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

26 ธันวาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
561

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
559

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
553

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
550

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

26 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
548

มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
544

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
543

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
542

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
541

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
540

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
539

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
538

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
537

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
536

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
535

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ตุลาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
528

รายงานผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

26 กันยายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
512

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

08 มิถุนายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
511

รายงานผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

07 มิถุนายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
502

รายงานข้อมูลสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

26 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
501

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
498

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

19 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
497

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

19 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
494

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

19 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com