รายการระเบียบ/กฏหมายต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
97

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ.2542

24 มิถุนายน 2563 นายสรรชัย ดาววี
96

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

24 มิถุนายน 2563 นายสรรชัย ดาววี
95

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

24 มิถุนายน 2563 นายสรรชัย ดาววี
94

พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

24 มิถุนายน 2563 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com