รายการระเบียบ/กฏหมายต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
505

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

27 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
504

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

27 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
503

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

27 เมษายน 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
477

คู่มือเลือกตั้ง 66

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
476

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

27 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
475

พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
474

พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
473

พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการะทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
471

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
470

กฏหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัตและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

27 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
463

แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

22 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
462

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

22 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
457

พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
456

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR)

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
455

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
454

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
453

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

21 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
452

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

17 มีนาคม 2566 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
408

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
407

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
404

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติ ทต.บ้านแม่ข่า จำนวน 2 เรื่อง

18 กรกฎาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
383

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565

18 เมษายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
328

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
324

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
315

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 มีนาคม 2565
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com