รายการระเบียบ/กฏหมายต่าง ๆ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
408

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
407

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

21 กันยายน 2565 นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
404

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติ ทต.บ้านแม่ข่า จำนวน 2 เรื่อง

18 กรกฎาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
383

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565

18 เมษายน 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
328

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
324

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

23 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
315

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 มีนาคม 2565
313

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

21 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
312

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

21 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
311

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

21 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
310

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

21 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
309

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อวถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

21 มีนาคม 2565 นางปรียา อริวรรณา
308

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

16 มีนาคม 2565 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
306

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

08 มีนาคม 2565
305

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

08 มีนาคม 2565
304

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

08 มีนาคม 2565
303

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

08 มีนาคม 2565
302

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

08 มีนาคม 2565
301

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

08 มีนาคม 2565
300

ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

08 มีนาคม 2565
299

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

08 มีนาคม 2565
298

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

08 มีนาคม 2565
297

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

08 มีนาคม 2565
296

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08 มีนาคม 2565
295

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08 มีนาคม 2565
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com