รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่อเป็นการให้ความรู้พัฒนาคุณชีวิต วั ยรุ่น วัยเรียน ได้รับความรู้ รู้คิด รู้วิเคราะห์ รู้หน้าที่ รู้รักครอบครัว และมีการพัฒนาคุณชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com