รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com