รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัริย์ และสถาบันสำคัญของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com