รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัริย์ และสถาบันสำคัญของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com