รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้าานแม่ข่าได้จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) "การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทฯศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า" ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com