รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินการตามหนังสือเทศบาลตำบลแม่ข่า ที่ ชม 81503/138 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ รถแบ็คโฮ (ขนาดเล็ก) พร้อมพลขับ ทำการขุดลอกลำเหมืองสาธาณะ ขนาดกว้าง 60 ชม. ยาวประมาณ 600 เมตร ซึ่งมีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขิน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com