รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายกเทศมนตรี ประชุมพนักงานเทศบาล วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การมาปฏิบัติราชการ การให้ทำงานในสถานที่ราชการ การประหยัดพลังงาน ปิดไฟฟ้า ปิดแอร์ให้เป็นเวลาตามประกาศ การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นรอบเช้ารอบบ่าย การประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง การใช้กระดาษสองหน้ามาปฏิบัติงาน การให้ข้าราชการ ถือปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณฯของเทศบาล ถือปฏิบัติมาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน มาตราการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติการตามข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ การตั้งใจทำงานการจัดเก็บขยะมูลฝอย การจัดเก็บขยะติดเช้ือถังแดง ให้ระวัง การให้พนักงานทุกคนระวังและถือปฏิบัติการมาตราโควิด ๑๙ ฯลฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com