รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมพนักงานเทศบาล ออกไปประชาคมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่่ข่า เพื่อเข้าร่วมรับฟังปัญหา การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา กิจกรรม โครงการ ต่างๆ เพ่ื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com