รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร รวมกับสมาชิกสภาและผู้อำนวยการกอง ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com