รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ประชุมการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนใรทุกระดับ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com