รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 ชุมชนรักสายธารใส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังและโรคติดต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรค การใช้ยาสามัญและยาสมุนไพรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อมีแกนนำหมอหมู่บ้านในชุมชน มาปฏิบัติงานเชิงรุก และมีวัสดุสำหรับการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางณัฐชา คำปวน


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com