รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้รับผลคะแนนการประเมิน 94.37 อยู่ในระดับ A

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com