รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อสร้างคสามรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และให้เด็ก เยาวชน รู้วิเคราะห์ห่วงใยในการเรียน รู้รักสามัคคีและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ สู้ครอบครัวอบอุ่นมีรากฐานที่เข้มแข็ง สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com