รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งมีอาจารย์ ดร.อุษณีย์ ทอย ผู้เชี่ยวชาญยกร่างระเบียบเบิกจ่ายเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com