รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มเติมโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com