สล็อตเว็บตรงวอเล็ต " /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าและสัดส่วนประชาคมระดับตำบล เข้าร่วมการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 เพื่อปรับเปลี่ยนงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของเทศบาล ตามหนังสือสั่งการและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ด้านล่าง) สล็อตเว็บตรงวอเล็ต

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com