รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางณัฐชา คำปวน


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com