บาคาร่า" /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าขอนำเสนอกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" จัดกิจกรรมบูรณาการตามโครงการหนูน้อยปลูกผักรักษ์โลกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สร้างความตระหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อสร้างสุขนิสัยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในหน้าที่ของเด็กๆ และให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัว ให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วม เช่น การรดน้ำ การพรวนดิน เก็บขยะบริเวณรอบๆแปลงผักสวนครัวเนื่องใน "วันดินโลก" (World Soil Day) บาคาร่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com