สล็อตเว็บตรงวอเล็ต" /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. สนุกกับฟองสบู่รังผึ้ง 2. จรวดรวดเร็ว วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเอง #กองการศึกษา #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สล็อตเว็บตรงวอเล็ต

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com