รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น ซึ่งนายจตุพร ณ จันตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษและนายธิบดิ์ เซซัง พนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวแพรพลอย ต่างใจ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com