รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยในด้านต่างๆ รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com