รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การติดตามประเมินผลและการจัดทำสรุปกิจกรรมดำเนินโครงการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com