รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การติดตามประเมินผลและการจัดทำสรุปกิจกรรมดำเนินโครงการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com