รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประเดือนพฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com